Om søknadsprosessen

Søknadsskjemaer kan lastes ned fra 10. januar 2019.  

For innsøking for 2019 må man benytte søknadsskjema for dette året. Har man sendt inn søknad et tidligere år og ikke fått plass, må man søke igjen med skjema det året søknaden gjelder. Det er begrenset med antall plasser. Det er en klasse per klassetrinn. Det opprettes nye ventelister hvert år. Det gis ikke søskenprioritet.

Opptakskomiteen vurderer hver søknad individuelt.

  • Søkere til 1. klasse må legge ved et brev fra foresatte med begrunnelse, motivasjon og forutsetninger for å søke tilbudet. Foresatte bes begrunne hvordan de mener barnet kan nyttiggjøre seg skoletilbudet.
  • Søkere til klassetrinn 2, 3, 4, 5, 6 og 7/MYP1 må legge ved et anbefalingsbrev fra tidligere lærer/faglærer. Inntak er betinget av ledig(e) plasser.
  • Søkere med foresatte må være forberedt på å stille opp til samtale/intervju, evt. via Skype.
  • Søkere med foresatte må kunne dokumentere bosted i Oslo kommune.
  • Søkere med foresatte som arbeider/studerer i Oslo i en begrenset periode må legge ved dokumentasjon fra arbeidsgiver eller studiested.
  • Søkere med foresatte som flytter til Oslo og som er bosatt i Oslo senest ved skolestart må sende inn dokumentasjon på dette. Fristen for å sende inn dokumentasjon på botilhørighet i Oslo er 23. juni 2019.

Fullstendig søknad med alle vedlegg sendes til:

Oslo kommune, Utdanningsetaten 

Manglerud skole 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo

 

Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no, v/Manglerud skole
Telefon: + 47 22757310