Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Kontakt med rådgiver/sosiallærer kan være aktuelt hvis det er noe en elev synes er vanskelig på skolen. Om det skulle bli behov for hjelp fra andre instanser vil rådgiver formidle kontakt. Det er også mulig å henvende seg til rådgiver/sosiallærer hvis man trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgiverne/sosiallærer har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.


Rådgiver/sosiallærer hjelper også til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak hvis noen trenger ekstra støtte/hjelp til skolearbeidet.

Alle elever skal så langt det er mulig få tilpasset undervisning i klasserommet. I noen tilfeller er denne tilretteleggingen ikke nok, og det vil da være nyttig å få en sakkyndig vurdering fra PPT som sier noe om hvilke tilrettelegging den enkelte eleven bør få.


Som regel er det kontaktlærer/faglærer som melder behov til rådgivere, og da settes denne prossessen i gang:

  • Kartelegging
  • Drøfting i ressursteam med rådgivere og ledelse
  • Pedagogisk rapport
  • Henvisning til PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
  • Utredning hos PPT
  • Tilbakemeldingsmøte fra PPT til skole og foresatte (sakkyndig vurdering)
  • Ev. IOP (Individuell opplæringsplan)

Rådgivere

Tone M. Berg
Sosiallærer 1-4, sos.ped og spes.ped
tone.merete.berg@ude.oslo.kommune.no

Mona-Malin Berglund
Sosiallærer 5-7, sos.ped og spes.ped
mona-malin.berglund@osloskolen.no

Vibeke Osland
Rådgiver/sosiallærer 8-10, sos.ped, spes.ped,
karriereveiledning og innsøkning vgs.
vibeke.osland@ude.oslo.kommune.no

Kontaktpersoner

PP-rådgiver 1-10: Karina Wærvågen Teigen
karina.teigen@osloskolen.no

Logoped Anne-Kari Steine
Anne-Kari.Steine@ude.oslo.kommune.no