Hovedseksjon

Leave of Absence Rules

Schools in Oslo follow the regulations for Leave of Absence for primary and secondary education. The school principal that decides on applications for leave of absence for more than one day. It is important that parents apply for leave of absence before booking travels or plan for other activities. Leave of absence for more than 10 days per school year (individual days or consecutive days) are as a rule not granted.

 

Absence of one day may be granted by the classroom teacher.

The decision regarding leave of absence may be appealed (Forvaltningsloven § 2a, b).

The appeal must be sent to the school in writing within three weeks

 

Det er et viktig at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

Oslo skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader med varighet over en dag. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

 

Svar på søknaden om permisjon over en dag er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

 

 

Rutiner for kontaktlærer ved permisjonssøknader

  1. Permisjoner med varighet inntil en dag godkjennes av kontaktlærer kun når permisjonsskjema er levert inn.
  2. Ved permisjon for inntil en dag så leverer kontaktlærer inn skjema på kontoret for lagring i elevmappen med teksten "Innvilget" i feltet "Skolens kommentar".
  3. Ved søknad om permisjon for over en dag, så fyller kontaktlærer ut feltet "Skolens kommentar", og leverer til rektor (posthylle kontoret). I feltet "Skolens kommentar" kan kontaktlærer fylle inn f. eks om eleven har høyt fravær, viktige prøver i perioden det er søkt om permisjon etc.