Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Det er et viktig at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

Oslo skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader med varighet over en dag. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Bruk skjema "soknad-om-permisjon.pdf".
  2.  Søknad sendes til Oslo kommune Utdanningsetaten Manglerud skole, Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo eller per e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Svar på søknaden om permisjon over en dag er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

 

 

Rutiner for kontaktlærer ved permisjonssøknader

  1. Permisjoner med varighet inntil en dag godkjennes av kontaktlærer kun når permisjonsskjema er levert inn.
  2. Ved permisjon for inntil en dag så leverer kontaktlærer inn skjema på kontoret for lagring i elevmappen med teksten "Innvilget" i feltet "Skolens kommentar".
  3. Ved søknad om permisjon for over en dag, så fyller kontaktlærer ut feltet "Skolens kommentar", og leverer til rektor (posthylle kontoret). I feltet "Skolens kommentar" kan kontaktlærer fylle inn f. eks om eleven har høyt fravær, viktige prøver i perioden det er søkt om permisjon etc.