Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ. Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet er et organ for medbestemmelse for elevene i skolen. Det er utarbeidet egen læreplan i elevråd fra statlig hold www.udir.no, der det er framhevet at skolen skal være en viktig demokratisk arena for barn og unge, der de skal få oppleve medbestemmelse.

Medlemmene av Elevrådet er valgt av klassene sine. Alle klassene fra 4.-10. klasse har en representant. Elevrådet har møte med skolens inspektør en gang i måneden.  På møtene kan elevrådsrepresentantene ta opp saker som de selv og de andre elevene ved Manglerud skole er opptatt av. Elevrådet er opptatt av hvordan vi skal opprettholde den gode trivselen og de gode elevprestasjonene ved skolen. 

 

Manglerud skole har to elevråd, ett for barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet
Elevrådet får du kontakt med gjennom:

Barnetrinnet:  Ass. rektor Vegard Ytterli
Vegard.Ytterli@osloskolen.no

Ungdomstrinnet: Rektor Peter Streijffert 
peter.streijffert@osloskolen.no