Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:  

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrenes sammensetning

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

 • to foreldre
 • to elever
 • to ansatte
 • tre eksterne

 

Vi viser for øvrig til Oslo-skolens Standardreglement for driftsstyrene. (Byrådssak 209 av 19.10.2006). For nærmere informasjon, se "Reglement for driftsstyrene i Osloskolen". 

Møteinnkallinger